Szkoła Katedralna w Łucku

Szkoła Katedralna w Łucku na Ukrainie UO UKSW powołana została 18 lipca 2014 roku na podstawie porozumienia zawartego między kierownikiem Uniwersytetu Otwartego UKSW drem Kazimierzem Szałatą a biskupem diecezji łuckiej na Ukrainie ks. bpem Vitalijem Skomarovskim. Wykłady odbywają się w sali konferencyjnej Hotelu Ukraina oraz w Kaplicy Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 6 (tuż przy zamku Wielkiego Księcia Litewskiego Luberta). Koordynatorami Szkoły Katedralnej są: ze strony ukraińskiej prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu  dr Sergiusz Prokopiuk, natomiast ze strony polskiej Michał Szałata.

 
 

16.12.2016 - sesja wyjazdowa w Chełmie

dr Kazimierz Szałata: „Tradycja, pamięć, tożsamość w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”

dr Krzysztof Krzywiński: „Tradycje wigilijne w wołyńskiej brygadzie kawalerii"

dr Sergiusz Prokopiuk: „Tradycje i etos zawodu lekarza”

Pan Krzysztof Krzywiński wystąpi w oryginalnym mundurze oficera wołyńskiej kawalerii.

10-13 lutego 2017 bp Michel Dubost (Francja) gosciem Szkoły katedralnej
 
W dniach 10-13 lutego gościem Uniwersytetu Otwartego UKSW był znany hierarcha kościoła francuskiego bp Michel Dubost. Jak przypomniał podczas powitania na lotnisku Chopina w Warszawie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, uczelnia nasza wiele zawdzięcza francuskiemu biskupowi, który jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku organizował pierwsze wyjazdy studentów i profesorów ATK do Francji i Włoch. W trudnych czasach komunistycznej izolacji polskich uczelni starał się o zaproszenia i stypendia dla studentów a także pracowników warszawskiej uczelni katolickiej.

Organizował dla nich spotkania i pielgrzymki do Rzymu, Paryża, Wersalu, Reims czy na Mont Saint Michel. Jako pierwszy zaprosił polskich żołnierzy, by mogli oficjalnie uczestniczyć w dorocznej Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej w Lourdes. Przez wiele lat współpracował z Prymasem Polski ks. kard. Józefem Glempem w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Jest jednym z inicjatorów projektu Światowych Dni Młodzieży. W latach 1989 – 2000 był biskupem Armii Francuskiej. Od siedemnastu lat jest ordynariuszem diecezji Evry Corbeil-Essones. Obecnie przewodniczy Radzie Episkopatu Francji do spraw współpracy z innymi religiami i nowymi ruchami religijnymi. W roku 2012 powołany został przez papieża Benedykta do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Przez wiele lat ks. bp Dubost przewodniczył Europejskiej Federacji Mediów Katolickich UNDA Europe. Jest autorem wielu książek, w tym encyklopedii katolickiej THEO i katechizmu dla młodzieży.

Ks. bp Michel Dubost rozpoczął swoją wizytę od spotkania z księdzem Arcybiskupem Henrykiem Hoserem. W sobotę wspólnie z kierownikiem UO UKSW drem Kazimierzem Szałatą i koordynatorem Szkoły Katedralnej Michałem Szałatą udał się na Ukrainę, by wziąć udział w specjalnej sesji w Łucku. Podczas pobytu za wschodnia granicą, w ramach obchodzonego akurat Światowego Dnia Chorego, ks. Biskup odwiedził kierowany przez związanego z naszą Szkołą prof. Jerzego Waleckiego Obwodową Klinikę dla Chorych na Gruźlicę. Na oddziale dziecięcym delegacja UO UKSW wraz z pacjentami i personelem modliła się w różnych językach.

W niedzielę francuski hierarcha odprawił w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła uroczystą mszę świętą o pokój na Ukrainie. Podczas homilii przypomniał, jak bardzo ważne są dla nas Boże Przykazania, których nie znosi Chrystus, ale wprost przeciwnie, podkreśla ich znaczenie. A najważniejszym z przykazań jest nakaz miłości bliźniego, nawet wtedy, gdy to jest trudne, nawet wtedy gdy bliźni jest naszym wrogiem, winniśmy w nim umieć dostrzec godność człowieka uczynionego na „obraz i podobieństwo Boże”.

Po Mszy świętej delegacja UO UKSW udała się wraz z drem Sergiuszem Prokopiukiem do dawnej siedziby Radziwiłłów – Ołyki. Ksiądz biskup Michel Dubost był poruszony widokiem zdewastowanej bazyliki Trójcy Świętej oraz warunkami pracy duszpasterskiej proboszcza ks. Jerzego Pohnerybki, który akurat wrócił z odległej prawie sto kilometrów miejscowości, dokąd udaje się co niedziela, by odprawić mszę świętą dla jednej starszej pani, dzięki której jeszcze istnieje niegdyś tętniąca życiem parafia. Nie to jest jednak dla ks. Jerzego najtrudniejsze, ale zamarzające podczas mszy świętej wino z wodą w kielichu, którego nie można dotknąć ustami, by nie przymarzły. Ks. bp Dubost wraz z towarzyszącymi mu osobami wziął udział w modlitwie miejscowego Legionu Maryi, do którego należy trzech panów.

Po południu w sali Szkoły Katedralnej UO UKSW, która znajduje się wewnątrz łuckiej świątyni odbyła się specjalna uroczysta sesja poświęcona problemom dialogu międzyreligijnego we Francji, na Ukrainie i na świecie. Spotkaniu, które prowadził wraz z ks. kan. Pawłem Chomiakiem dr Kazimierz Szałata towarzyszył koncert przygotowany przez przewodniczącego Stowarzyszenia Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” Grzegorza Rolingera. Przed słuchaczami Szkoły Katedralnej wystąpili: światowej sławy tenor Wasyl Czepeluk oraz solistka opery narodowej Larysa Piwaczyk, którym akompaniowali: Svietlana Duda (elektroniczne pianino), Andrzej Podzizeń (skrzypce) i Mikoła Wojko (kontrabas).

Po powrocie z Ukrainy, francuski gość zwiedził obydwa kampusy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapoznał się z historią rozwoju uczelni oraz ze specyfiką pracy naukowej i formacyjnej na dziesięciu wydziałach UKSW a także programem Uniwersytetu Otwartego, który poprzez upowszechnianie wiedzy humanistycznej i religijnej realizuje misję uczelni noszącej imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przed powrotem do Francji ks. Biskup Dubost w towarzystwie dra Szałaty modlił się przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki a także przy grobie inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci Małej Ani z Zielonki oraz na cmentarzu obrońców warszawy z 1920 w Ossowie. Ostatnim punktem wizyty w Warszawie było spotkanie w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym Bonifratrów z prof. Mieczysławem Gogaczem, obecności którego dr Kazimierz Szałata złożył francuskiemu hierarsze podziękowania za blisko czterdzieści lat współpracy i życzliwość, jaką przez lata okazywał dla naszej uczelni.

5-7 maja 2017 Prorektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski gościem Szkoły Katedralnej

W dniach 5-7 maja br. prorektor UKSW do spraw ds.nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. Ryszard Czekalski wraz z kierownikiem Uniwersytetu Otwartego UKSW drem Kazimierzem Szałatą przebywali na Ukrainie. Swoją wizytę u naszych wschodnich sąsiadów rozpoczęli od spotkania z dyrektorem Obwodowej Kliniki Gruźlicy w Łucku prof. dr hab. Jerzym Waleckim.

W sobotę delegacja UKSW wzięła udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość obchodach ku czci obrońców polskiej ludności w okresie tak zwanej „rzezi wołyńskiej” w kolebce 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta polowa sprawowana na cmentarzu pomordowanych Polaków w Przebrażu (obecnie miejscowość nazywa się Haiove) z udziałem władz obwodowych, przedstawicieli konsulatu RP, duchowieństwa oraz licznych delegacji z Polski sprawowana pod przewodnictwem sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarowskiego. Tego samego dnia ks. prorektor Ryszard Czekalski wraz z drem Kazimierzem Szałatą rozmawiali na temat możliwości rozwijania współpracy naszej Uczelni z Ukrainą z wieloletnim konsulem RP na Wołyniu Krzysztofem Sawickim. Pan konsul złożył na ręce księdza prorektora wyrazy uznania, dla rozwijającej się od co najmniej czterech lat twórczej obecności Uniwersytetu Otwartego UKSW, który prowadzi w Łuku Szkołę Katedralną. Tego samego dnia delegacja naszego Uniwersytetu spotkała się z prezesem współpracującego z naszą Uczelnią Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu drem Sergiuszem Prokopiukiem, a także z założycielem ośrodka duszpastersko-wydawniczego „Wołanie z Wołynia” ks. Vitoldem-Yosifem Kovalivem z Ostroga.

W niedzielę 7 maja br. ks. prof. Ryszard Czekalski odprawił w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła mszę świętą z kazaniem w języku polskim. Po mszy św. w historycznej siedzibie Radziwiłłów Ołyce delegacja UKSW spotkała się z proboszczem i zarazem kustoszem słynnej bazyliki Trójcy Świętej ks. Jurijem Pohnerybką.

Centralnym punktem wizyty na Wołyniu była specjalna sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UO UKSW poświęcona dziedzictwu świętego Papieża Jana Pawła II. Spotkanie, które prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata rozpoczęło się od wykładu ks. prof. Ryszarda Czekalskiego. Uczestnicy cyklicznych spotkań w pięknie odnowionej dla potrzeb Szkoły Katedralnej sali w usytuowanej tuż obok średniowiecznego zamku księcia Litewskiego Lubarta katedry ze wzruszeniem dzielili się swymi wspomnieniami z tamtych pamiętnych dni, kiedy wraz z papieżem Janem Pawłem II na ziemi ukraińskiej pojawiło się światło nadziei na religijną wolność i godne życie. Podczas sesji ordynariusz Diecezji Łuckiej bp Witalij Skomarovski oraz proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Paweł Chomiak podziękowali za zaangażowanie UKSW w pracę edukacyjną i formacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji łuckiej, gdzie z inicjatywy dra Kazimierza Szałaty od kilu lat rozwija się gromadząca przedstawicieli inteligencji z całego Wołynia Szkoła Katedralna UO UKSW. Zwracając się do Księdza Biskupa Vitalija Skomarowskiego ksiądz prorektor Ryszard Czekalski podziękował w imieniu Rektora i Senatu UKSW za życzliwość i otwarcie na szeroko pojętą współpracę z naszą Uczelnią, która zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami – w tym ważnymi polsko-ukraińskimi sesjami naukowymi zorganizowanymi nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Chełmie czy Kazimierzu Dolnym. Jak zaznaczył ksiądz prorektor, szczególne podziękowania należą się Księdzu Biskupowi za promowanie naszej Uczelni nie tylko w diecezji łuckiej, ale na całej Ukrainie. To między innymi dzięki życzliwości Jego Ekscelencji plakaty zapraszające młodzież do studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego można dziś znaleźć w kościołach katolickich na terenie kilku diecezji.​

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IbIsnXpQyew&nohtml5=False

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach